کنترل از طریق خط تلفن یک کاناله

با قابلیت فرمان از طریق خطوط داخلی

با امکانات نرم افزاری بسیار بالا

 

 

(قابليت  استفاده بصورت دائم وصل دائم قطع وفشاري)          با برنامه ريزي جديد

 در مونتاژبه موارد زير توجه نماييد:

در نصب خازنهاي الكتروليت به پايه منفي آنهاتوجه شود .(محل پايه منفي با علامت حلال سفيد مشخص شده است).

درنصب ديودهاي يكسوساز وزينر چنان عمل شود كه نوار رنگي روي بدنه آنها برنوار سفيد شكل روي فيبر منطبق شود.

در نصب ديود هاي نوراني چنان عمل عمل شود كه پايه كوتاهتر آنها در محل پخ خورده قرار گيرد.

در نصب آي سي رگولاتور چنان عمل شود كه طرف فلزي آن بطرف عبارت  REGقرار گيرد . (شماره روي بدنه اش بطرف خازن  C3قرار گيرد )

كوپل نوري اين كيت از نظر شكل مشابه آي سي بوده و داراي 4پايه است .اين قطعه از طرف شركت وبطور صحيح در محل خود نصب شده است ولذاآن را از مدار از مدار جدا نكنيد .(جهت اطلاع ،يك طرف اين قطعه تورفتگي كوچكي دارد كه بايد بطرف مقاومت R7قرار گيرد)

مقاومت رژه اي در محل  RXنصب ميشود وبطوري كه ملاحظه ميشود ،برروي بدنه اين مقاومت يك طرف آن با علامت يك نقطه رنگي وحرف T مشخص شده كه همين طرف بايد بر روي فيبر در خانه ابتدايي كه بشكل مربع است ( نزديك RX) قرار گيرد.اين قطعه 9پايه است.

در نصب 3 آي سي مدار حتماً از سوكت در نظر گرفته شده استفاده شود و سپس آي سي ها چنان در مكانهاي خودشان بر روي آي سي نصب شوند كه تو رفتگي لبه آنها بر شكلهاي مشابه روي فيبر منطبق شوند .

دو كانكتور موجود در بسته بندي به منظور اتصال تغذيه و ورودي خط تلفن مي باشد.پس از اتمام كار و قبل از اقدام به تست مدار، لازم است يك مرحله كليه موارد مونتاژ و ساخت كيت كنترل شود و از درستي كار مطمئن شويد.

تغذيه مورد نياز اين مدار 12 ولت است و حتماً بايد از يك آداپتور استاندارد تامين و با رعايت قطب مثبت و منفي به محل BAT متصل شود.

طريقه استفاده  :

ابتدا خط تلفن توسط دو رشته سيم و بطور موازي به محل TEL متصل شود . توجه شود كه اگر ديود نوراني LED1 روشن نشد ، لازم است جاي دو سيم تلفن را عوض كنيد تا اين ديود روشن شود . پس از اين كار ، تغذيه به مدار متصل شود.اكنون لازم است براي يك بار كليد فشاري SW را فشار دهيد تا رمز اوليه به مدار داده شود. با فشار دادن اين كليد عدد 12345 به طور اتوماتيك و بعنوان رمز اوليه انتخاب و به حافظه آي سي 24C16 داده ميشود . پس اينك رمز مدار عدد 12345 است . (دوارده هزار و سيصدو چهل و پنج) . حال از يك خط تلفن ديگر به خطي كه مئار به آن متصل است ، تماس بگيريد. پس از 6 بار شنيدن بوق آزاد ، مدار براي شما يك بوق تائيد مبني بر اينكه دستگاه با خط تلفن ارتباط برقرار كرده ، پخش مي كند.

اينك ارتباط مدار با خط تلفن بر قرار شده و ابتدا رمز 12345 و سپس كليد # را بزنيد . اكنون دستگاه رمز صحيح را با يك بوق تائيد ميكند و اكنون ميتوانيد با زدن كليد 1 رله دستگاه را فعال كنيد و يا با زدن كليد صفر ، رله دستگاه را قطع كنيد . در صورت زدن كليد1 مدار پس از روشن كردن دستگاه مورد نظر شما ، يك آژير كوتاه پخش ميكند كه به معني انجام صحيح عمليات است و در صورت زدن كليد 1 مدار پس از روشن كردن دستگاه مورد نظر شما ، يك آژير كوتاه پخش مي گندكه به معني انجام صحيح عمليات است و در صورت زدن كليد صفر نيز پس از خاموش شدن دستگاه مورد نظر ، يك بوق تائيد وسپس بوق ممتدپخش ميشود. با برنامه ريزي جديد اين امكان به مدار اضافه شده است كه با فشار دادن كليد 2 ، رله وصل و با رها كردن آن رله قطع شود . ( مادامي كه  دست شما بر روي كليد شماره 2 باشد رله مدار هم وصل خواهد بود )

   در مورد قرار دادن تلفن در وضعيت  TONE :

اگر سيستم مخابراتي كه شما از آن استفاده مي كنيد امكان شماره گيري در حالت TONE را دارد، بهتر است كه از ابتدا دستگاه تلفن خود را در وضعيت TONE قرار دهيد. ولي اگر سيستم مخابراتي شما هنوز حالت TONE  را ساپورت نمي كند ، لازم است پس از شماره گيري و شنيدن6بوق آزادوبوقهاي تائيد اوليه ،تلفن خود را در وضعيت TONEقرار دهيد وسپس ادامه عمليات در اين وضعيت انجام شوند .(بديهي است تلفني كه توسط آن شماره گيري ميكنيد ، بايد مجهز به كليد TONEباشد . امروزه اكثر تلفن ها از اين امكان برخوردار ند والبته در برخي با دادن كدهائي ميتوان تلفن را در حالت TONEقرارداد).

طريقه عوض كردن شماره رمز :

براي اين منظور ابتدا بايدتوسط تلفن يك ارتباط برقرار وپس از شنيدن بوق هاي اوليه به شرح زير عمل نمود:

ابتدا بايد كليد (*)،  سپس رمز قبلي (12345)سپس كليد# زده شود. اينك دستگاه در صورتي كه كد رمز قبلي را صحيح وارد كرده باشيد ، بوق تائيد زده و به شما اجازه ميدهد اقدام به تغيير رمز نمائيد . اينك عدد رمز جديد را توسط شماره گير تلفن انتخاب كنيد ، سپس كليد #وباز هم مجدد رمز جديد تكرار شده وسپس كليد #زده شود . اينك دستگاه با آلارم مخصوص تغيير رمز تائيد ميكند.

توجه :در كليه مراحل تغيير رمز ،چنانچه كليدي اشتباه زده شود يا رمز قبلي درست داده نشود، پس از زدن كليد # بوق تائيد پخش نميشود .

مجدد روش تغيير رمز بصورت زير بيان ميشود :

1- كليد ستاره (*)زده شود         2- عددرمز قبلي زده شود      3- كليد # رابزنيد         4- عدد رمز جديد انتخاب شود

5- كليد # را بزنيد        6- مجدد عدد رمز جديد تكرار شود       7- كليد #رابزنيد

اينك مدار با بوق تائيد ، تغيير رمز را اعلام ميكند . عدد رمز انتخابي ميتواند يك عدد يك تا5 رقمي انتخاب شود ومحدوديتي در انتخاب اعداد تكراري وصفر وجود ندارد.

براي اين مدار يك سري امكانات امنيتي در نظر گرفته شده كه در زير به  2  مورد آن اشاره ميشود .

الف) قطع اتوماتيك در صورت مكث يا وارد كردن رمز اشتباه

اين مدار چنان برنامه ريزي شده كه در هنگام وارد كردن كد رمز ، چنانچه بين ارقام مكث شود ، دستگاه ابتدا يك بوق ممتد پخش وسپس ارتباط با خط را بطور اتوماتيك قطع ميكند .                                                               

ب) كار كليد SWچيست ؟

تغذيه به مدار،لازم است اين كليد براي يكبار فشار داده شود تا عدد رمز اوليه اي براي مدار ايجاد شود . اين عدد در برنامه ريزي آي سي ميكروكنترلر  12345انتخاب شده و با يكبار فشار اين كليد ، اين عدد بعنوان رمز اوليه انتخاب خواهد شد .

كاربردديگراين كليددرموقعي است كه شما آخرين عددرمزدستگاه فراموش كرده باشيد دراينگونه موارد با فشار دادن لحظه اي اين كليد ، مدار RESET ميشود و عددرمزبه 12345تبديل ميشودواينك ميتوانيد مجدداقدام به تغييررمز نمائيد. توجه  داشته باشيد كه  اين مسئله  براي  سازنده  محرمانه باقي بماند و تنها براي موارد اضطراري در نظر گرفته شده است .

توصيه ميشودپس از آزمايش مدار ،دستگاه را داخل قاب مناسب جاسازي نمائيد و حتي ميتوانيد كليد فشاري را از روي مدار باز كنيد.

براي اتصال اين كيت به وسائل برقي بر روي مدار يك رله در نظر گرفته شده كه كنتاكتهاي آن با عبارات  NO-C-NCمشخص شده و نقطه Cمشترك است.شما مي توانيد از كنتاكتهاي خروجي در نظر گرفته شده ، استفاده و آن را در مسير تغذيه وسيله برقي مورد نظرتان نصب كنيد.بطور مثال ميتوانيد NCو Cرا در مسير يكي از سيمهاي تغذيه وسيله برقي مورد نظرتان قرار دهيد.