دیتا شیت قطعات پر مصرف بازار ایران

 

 

توجه : برای استفاده از اطلاعات قطعات نیاز به برنامه آکروبات دارید

برای استفاده راحت تر ابتدا بر روی قطعه مورد نظر کلیک راست کنید و سپس از منوی باز شده ، گزینه

Save Target As . . .

را انتخاب کنید تا فایل مربوطه را دانلود کنید

dot.gif (901 bytes)Regulators

dot.gif (901 bytes)Positive Regulators

78xx series

3 Terminal Positive Voltage Regulator +5V until +24V1A [229kb]

78Lxx series

3 Terminal Positive Voltage Regulator +5V until +24V 0.1A [146kb]

78Mxx series

3 Terminal Positive Voltage Regulator +5V until +24V 0.5A [204kb]

78Sxx series

3 Terminal Positive Voltage Regulator +5V until +24V 2A [263kb]

dot.gif (901 bytes) Negative Regulators

79xx  series

3 Terminal Negative Voltage Regulator  -5V until -24V 1A [110kb]

79Lxx series

3 Terminal Negative Voltage Regulator  -5V until -24V 0.1A [95kb]

dot.gif (901 bytes) Adjustable - General Voltage Regulators

LM117

+1.2V...+37V 1.5A  Positive Adjustable voltage Regulator [100kb]

LM217

+1.2V...+37V 1.5A  Positive Adjustable voltage Regulator [100kb]

LM317

+1.2V...+37V 1.5A  Positive Adjustable voltage Regulator [100kb]

LM137

-1.2V...-37V 1.5A Negative Adjustable voltage Regulator [246kb]

LM237

-1.2V...-37V 1.5A Negative Adjustable voltage Regulator [246kb]

LM337

-1.2V...-37V 1.5A Negative Adjustable voltage Regulator [246kb]

LM138

+1.2V to 32V output range. 5-Amp Adjustable Regulator

LM338

+1.2V to 32V output range. 5-Amp Adjustable Regulator

LM350

3-Amp Adjustable Regulator

LM723

Precision Voltage Regulator [136kb]

L200

Positive variable voltage regulator supplies up to 2 A at 2.85 to 36 V. [166KB]

dot.gif (901 bytes) TTL  Logic [ LS - HC or HCT series ]

74LS00

Quad 2-Input NAND Gate [60kb]

74LS04

Hex Inverter

74LS08

Quad 2 input AND

74LS10

Triple 3-Input NAND Gate [47kb]

74LS13

SCHMITT TRIGGERS DUAL GATE/HEX INVERTER [46kb]

74LS14

SCHMITT TRIGGERS DUAL GATE/HEX INVERTER [46kb]

74LS27

TRIPLE 3-INPUT NOR GATE [37kb]

74LS30

8-Input NAND Gate [46kb]

74LS32

Quad 2 input OR

74LS42

ONE-OF-TEN DECODER [58kb]

74LS45

BCD to Decimal Decoders/Drivers [45kb]

74LS47

BCD to 7 seg decoder/driver

74LS90

Decade and Binary Counter

74LS92

Divide by 12 counter

74LS93

Binary counter

74LS121

Monostable multivibrator [305kb]

74LS154

4-Line to 16-Line Decoder/Demultiplexer [53kb]

74LS192

BCD up / down counter [492kb]

74LS193

4 bit binary up / down counter [492kb]

74HC237

3-to-8 line decoder/demultiplexer with address latches [69kb]

74LS374

3-STATE Octal D-Type Transparent Latches and Edge-Triggered Flip-Flops [180kb]

74LS390

DUAL DECADE COUNTER DUAL 4-STAGE BINARY COUNTER  [72kb]

dot.gif (901 bytes) CMOS  Logic

4001

Quad 2-input NOR gate

4002

Dual 4-input NOR gate

4006

CMOS 18-Stage Static Shift Register

4007

Dual Complementary Pair and Inverter

4011

Quad 2-Input NAND Buffered

4013

Dual D-Type Flip-Flop 

4014

8-bit static shift register

4015

Dual 4-bit static shift register

4016

Quad Analog Switch/Quad Multiplexer [127kb]

4017

Decade Counter/Divider

4020

14-stage binary counter

4021

8-bit static shift register

4022

Divide-by-8 Counter/Divider with 8 Decoded Outputs [95kb]

4023

Triple 3-input NAND gate

4024

7-stage binary counter

4025

Triple 3-input NOR gate

4026

DEC. COUN./DIVIDER WITH DECODED 7-SEG. DISPLAY OUTPUTS

4027

Dual J-K Master/Slave Flip-Flop with Set and Reset

4028

BCD to Decimal Decoder [216kb]

4029

Binary/Decade Up/Down Counter [165kb]

4030

Quad EXCLUSIVE-OR Gate

4040

12-Stage Ripple-Carry Binary

4041

Quadruple true/complement buffer

4043

Quadruple R/S latch with 3-state outputs

4044

Quadruple R/S latch with 3-state outputs

4046

Phase-Locked Loop [185kb]

4047

Low Power Monostable/Astable Multivibrator

4049

Hex Inverting Buffer

4050

Hex Non-Inverting Buffer

4051

Single 8-Channel Analog

4052

Differential 4-Channel Analog

4053

Triple 2-Channel Multipl/Demul

4054

DISPLAY DRIVER

4055

DISPLAY DRIVER

4056

DISPLAY DRIVER

4059

Programmable divide-by-n counter

4060

14-Stage Ripple-Carry Binary C

4066

Quad Bilateral Switch

4067

Cmos Analog Multiplexer / Demultiplexer

4068

8-input NAND gate

4069

Hex Inverter

4070

Quad 2-Input EXCLUSIVE-OR Gate

4071

Quad 2-input OR gate

4072

Dual 4-input OR gate

4073

TRIPLE 3 INPUT AND GATE

4075

Triple 3-input OR gate

4077

Quad 2-Input EXCLUSIVE-NOR Gate

4081

Quad 2-Input AND Gate

4082

Dual 4-input AND gate

4093

Quad 2-Input NAND Schm.Trigger

4094

8-Bit Shift Register/Latch with 3-STATE Outputs

4104

Quad Low-to-High Voltage Translator with 3-State Outputs

4502

Strobed hex inverter/buffer

4510

Edge-triggered synchronous up/down BCD counter with a clock input

4511

BCD-to-7-Segment Latch Decade Driver

4512

8-Input Multiplexer (3-State)

4514

4-Bit Latched/4-to-16 Line Decoder

4515

4-Bit Latched/4-to-16 Line Decoder

4516

Binary Up/Down Counter

4517

Dual 64-Bit Static Shift Register

4518

Dual BCD Counter

4519

Quad 2-Input Multiplexer

4520

Dual Up Counter

4521

24-Stage Frequency Divider and Oscillator

4526

Programmable 4-Bit Binary Down Counter

4528

Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset

4532

8-Input Priority Encoder

4538

Dual Precision Monostable

4541

Programmable Timer

4543

BCD to 7-Segment Latch/Decoder/Driver with Phase Input

4553

3-Digit BCD Counter

4555

Dual 1-to-4 Line Decoder/Demultiplexer

4556

Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer

4557

1-to-64 Bit Variable Length Shift Register

4583

Dual Schmitt Trigger

4584

Hex Schmitt trigger

4585

4-Bit Magnitude Comparator

4750

Frequency Synthesizer

4751

Universal Divider

4794

8-Stage Shift-and-Store Register LED Driver

4894

12-Stage Shift-and-Store Register LED Driver

4938

Dual Retriggerable Precision Monostable Multivibrator with Reset

40098

Hex Inverting Buffer (3-State)

40106

Hex Inverting Schmitt-Trigger

40174

Hex D-type flip-flop with reset; positive-edge trigger

40175

Quad D-type flip-flop with reset; positive-edge trigger

40193

4-Bit Up/Down Binary Counter

40240

Buffer/Line Driver; Inverting (3-State)

40244

Buffer/Line Driver; Non-Inverting (3-State)

40373

Octal D-Type Transparent Latch (3-State)

40374

Octal D-type flip-flop; positive-edge trigger (3-state)

dot.gif (901 bytes) Transistors

dot.gif (901 bytes) Low  Power transistors

2N930

NPN LOW POWER SILICON TRANSISTOR [53kb]

2N1613

NPN - Audio output ,Video, Driver [NTE128][28KB]

2N2222A

NPN General Purpose Amplifier [161KB]

2N2905

PNP switching transistor

2N3439

NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL HIGH VOLTAGE TRANSISTOR [54kb]

2N3440

NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL HIGH VOLTAGE TRANSISTOR [54kb]

2N3904

NPN General Purpose Amplifier

2N3906

PNP General Purpose Amplifier

2N5401

PNP General transistor [68kb]

2N5415

PNP SILICON  TRANSISTOR [67kb]

2N5416

PNP SILICON  TRANSISTOR [67kb]

2N5550

NPN SILICON  TRANSISTOR [69kb]

2N5551

NPN SILICON  TRANSISTOR [69kb]

2N6515

High Voltage-General Porpose amplifier  [NTE] [23kb]

2N4921

NPN-Medium-Power Plastic transistor [107kb]

2N4922

NPN-Medium-Power Plastic transistor [107kb]

2N4923

NPN-Medium-Power Plastic transistor [107kb]

AF125

Germanium PNP Transistor RF–IF Amp, FM Mixer OSC [NTE160][22kb]

BC107

NPN-LOW NOISE GENERAL PURPOSE (Comp.to BC177) [101KB]

BC108

NPN-LOW NOISE GENERAL PURPOSE (Comp.to BC178) [101KB]

BC109

NPN-LOW NOISE GENERAL PURPOSE (Comp.to BC179) [101KB]

BC148

NPN - Audio Amplifier, Switch [NTE123AP][23KB]

BC177

PNP-LOW NOISE GENERAL PURPOSE (Comp.to BC107) [101KB]

BC178

PNP-LOW NOISE GENERAL PURPOSE (Comp.to BC108) [101KB]

BC179

PNP-LOW NOISE GENERAL PURPOSE (Comp.to BC109) [101KB]

BC182

NPN - Audio Amplifier, Switch (Compl to BC212-BC214)

BC183

NPN - Audio Amplifier, Switch (Compl to BC212-BC214)

BC184

NPN - Audio Amplifier, Switch (Compl to BC212-BC214)

BC212

PNP - Audio Amplifier, Switch (Compl to BC182-BC184) [108KB]

BC214

PNP - Audio Amplifier, Switch (Compl to BC182-BC184) [108KB]

BC327

Small Signal Transistor (PNP) [Compl to BC337-BC338]

BC301

NPN silicon planar epitaxial  transistor [Comp. to BC303] [73kb]

BC302

NPN silicon planar epitaxial  transistor [Comp. to BC304] [73kb]

BC303

PNP silicon planar epitaxial  transistor [Comp. to BC301] [80kb]

BC304

PNP silicon planar epitaxial   transistor [Comp. to BC302] [80kb]

BC328

Small Signal Transistor (PNP) [Compl to BC337-BC338]

BC337

Small Signal Transistor (NPN) [Compl to BC327-BC328]

BC338

Small Signal Transistor (NPN) [Compl to BC327-BC328]

BC414

NPN-Audio-Switch (Comp.to BC416)[NTE123AP][25KB]

BC416

PNP-Audio-Switch (Comp.to BC414)[NTE159][26KB]

BC461

PNP High Voltage Amplifier & Driver [NTE189][23kb]

BC516

PNP -Darligton, High Current (Comp.to BC517)

BC517

NPN -Darligton, High Current (Comp.to BC516)

BC546

NPN-Audio-Switch (Comp.to BC556) [57KB]

BC547

NPN-Audio-Switch (Comp.to BC557) [57KB]

BC548

NPN-Audio-Switch (Comp.to BC558) [57KB]

BC549

NPN-Audio-Switch (Comp.to BC559) [57KB]

BC550

NPN-Audio-Switch (Comp.to BC560) [57KB]

BC556

PNP-Audio-Switch (Comp.to BC546) [55KB]

BC557

PNP-Audio-Switch (Comp.to BC547) [55KB]

BC558

PNP-Audio-Switch (Comp.to BC548) [55KB]

BC559

PNP-Audio-Switch (Comp.to BC549) [55KB]

BC560

PNP-Audio-Switch (Comp.to BC550) [55KB]

BC635

NPN medium power transistor [Compl to BC636]

BC636

PNP medium power transistor [Comp.to BC635 ]

BC637

NPN medium power transistor [Compl to BC638]

BC638

PNP medium power transistor [Comp.to BC637 ]

BC639

NPN medium power transistor [Compl to BC640]

BC640

PNP medium power transistor [Comp.to BC639 ]

BCY70

PNP general purpose transistor

BCY71

PNP general purpose transistor

BCY78

PNP switching transistor

BCY79

PNP switching transistor

BCY87

Matched dual NPN transistor in a TO-71- SOT31 metal package.

BCY88

Matched dual NPN transistor in a TO-71- SOT31 metal package.

BCY89

Matched dual NPN transistor in a TO-71- SOT31 metal package.

CA3046

General purpose NPN transistor array

CA3096

General purpose transistor array  [3 NPN / 2 PNP]

MPSL01

NPN-General purpose, High Voltage Amp.

MPSL51

PNP General Purpose Amplifier

MPSA06

NPN-High Voltage,General Purpose Amplifier [NTE] [23kb]

MPSA42

NPN-Silicon Transistor High Voltage,General Purpose Amplifie [882KB]

MPSA43

NPN-Silicon Transistor High Voltage,General Purpose Amplifier (Comp.to MPSA93) [295KB]

MPSA56

PNP-Audio amplifier. switch [NTE] [25kb]

MPSA92

PNP-Silicon Transistor High Voltage,General Purpose Amplifier (Comp.to MPSA43) [73KB]

MPSA93

PNP-Silicon Transistor High Voltage,General Purpose Amplifier (Comp.to MPSA43) [73KB]

SSM2210

Dual matched NPN transistor

SSM2220

Dual matched PNP transistor

dot.gif (901 bytes) Medium and High Power transistors

2N3055

NPN- Power Amp. (Comp. to MJE2955)

2N6283

Darligton, NPN-Power Amp.(Comp. to 2N6286) [80K]

2N6284

Darligton, NPN-Power Amp.(Comp. to 2N6287) [80K]

2N6286

Darligton, NPN-Power Amp.(Comp. to 2N6283) [80K]

2N6287

Darligton, PNP-Power Amp.(Comp. to 2N6284) [80K]

2SC2922

Silicon NPN Epitaxial Planar Transistor (Comp. to 2SA1216)

2SA1216

Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor (Comp. to  2SC2922)

BD135

NPN- Audio Power Amplifier, Switch (Comp.to BD136) [39KB]

BD136

PNP- Audio Power Amplifier, Switch (Comp.to BD135) [105KB]

BD137

NPN- Audio Power Amplifier, Switch (Comp.to BD138) [39KB]

BD138

PNP- Audio Power Amplifier, Switch (Comp.to BD137) [105KB]

BD139

NPN- Audio Power Amplifier, Switch (Comp.to BD140) [39KB]

BD140

PNP- Audio Power Amplifier, Switch (Comp.to BD139)

BD162

NPN Audio Power Amplifier, Switch Transistor [NTE152][22kb]

BD203

PNP- Audio Power Amplifier, Switch (Comp.to BD204)[NTE182][23KB]

BD204

PNP- Audio Power Amplifier, Switch (Comp.to BD203)[NTE183][23KB]

BD239C

NPN Epitaxial Silicon Transistor

BD240C

PNP Epitaxial Silicon Transistor

BD241C

NPN-3 AMPERE POWER TRANSISTOR   80, 100 VOLTS 40 WATTS (Comp.to BD242C) [109kb]

BD242C

PNP-3 AMPERE POWER TRANSISTOR   80, 100 VOLTS 40 WATTS (Comp.to BD241C) [109kb]

BD243

NPN Epitaxial Silicon Transistor [39kb]

BD243C

NPN Epitaxial Silicon Transistor

BD249

NPN SILICON POWER TRANSISTOR [94KB]

BD250

PNP SILICON POWER TRANSISTOR [94KB]

BD375

NPN Epitaxial Silicon Transistor (Comp.to BD376) [43KB]

BD376

PNP Epitaxial Silicon Transistor (Comp.to BD375) [43KB]

BD377

NPN Epitaxial Silicon Transistor (Comp.to BD378) [43KB]

BD378

PNP Epitaxial Silicon Transistor (Comp.to BD377) [43KB]

BD379

NPN Epitaxial Silicon Transistor (Comp.to BD380) [43KB]

BD380

PNP Epitaxial Silicon Transistor (Comp.to BD379) [43KB]

BD543

NPN SILICON POWER TRANSISTOR [85KB]

BD529

NPN- High Voltage Amplifier, Driver (Comp. to BD530)[NTE188][23KB]

BD530

PNP- High Voltage Amplifier, Driver (Comp. to BD529)[NTE189][23KB]

BD533

NPN SILICON POWER TRANSISTOR (Comp.to BD534) [45KB]

BD534

PNP SILICON POWER TRANSISTOR (Comp.to BD533) [45KB]

BD535

NPN SILICON POWER TRANSISTOR (Comp.to BD536) [45KB]

BD536

PNP SILICON POWER TRANSISTOR (Comp.to BD535) [45KB]

BD537

NPN SILICON POWER TRANSISTOR (Comp.to BD538) [45KB]

BD538

PNP SILICON POWER TRANSISTOR (Comp.to BD537) [45KB]

BD677

Darligton, NPN-Power Amp.(Comp. to BD678) [42KB]

BD678

Darligton, PNP-Power Amp.(Comp. to BD677) [42KB]

BD679

Darligton, NPN-Power Amp.(Comp. to BD680) [42KB]

BD680

Darligton, PNP-Power Amp.(Comp. to BD679) [42KB]

BD681

Darligton, NPN-Power Amp.(Comp. to BD682) [42KB]

BD682

Darligton, PNP-Power Amp.(Comp. to BD681) [42KB]

BD591

NPN Audio Power Output and Medium Power Switching [NTE196] [25KB]

BD592

PNP Audio Power Output and Medium Power Switching [NTE197] [25KB]

BDX53C

NPN-SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTOR (Comp. to BDX54C) [81KB]

BDX54C

PNP-SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTOR (Comp. to BDX53C) [81KB]

BDW51

NPN silicon power transistor [NTE60] [25KB]

BU208A

HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR [84KB]

BU508A

HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR [84KB]

MJ802

NPN-Transistor for High Power Audio Amplifier (Comp. to MJ4502)[NTE][24kb]

MJ2955

PNP- Power Amp. (Comp. to 2N3055)

MJ4502

PNP-Transistor for High Power Audio Amplifier (Comp. to MJ802)[NTE][24kb]

MJ15003

NPN- Power Amp. (Comp. to MJ15004) [120KB]

MJ15004

PNP- Power Amp. (Comp. to MJ15003) [120KB]

MJE340

NPN-Medium POWER TRANSISTOR (Comp. to MJE350) [67KB]

MJE350

PNP-Medium POWER TRANSISTOR (Comp. to MJE340) [70KB]

MJ15022

NPN High Voltage Silicon High Power Transistor (Comp. to MJ15023)

MJ15024

NPN High Voltage Silicon High Power Transistor (Comp. to MJ15025)

MJ15023

PNP High Voltage Silicon High Power Transistor (Comp. to MJ15022)

MJ15025

PNP High Voltage Silicon High Power Transistor (Comp. to MJ15024)

MJE15028

NPN POWER TRANSISTOR (Comp. to MJE15029) [218KB]

MJE15029

PNP POWER TRANSISTOR (Comp. to MJE15028) [218KB]

MJE15030

NPN POWER TRANSISTOR (Comp. to MJE15031) [218KB]

MJE15031

PNP POWER TRANSISTOR (Comp. to MJE15030) [218KB]

PMD16K100

Darligton, NPN-Power Amp.(Comp. to PMD17K100)[NTE251][27KB]

PMD17K100

Darligton, PNP-Power Amp.(Comp. to PMD16K100)[NTE252][27KB]

TIP31

NPN Epitaxial Silicon Transistor (Comp. to TIP32) [38KB]

TIP32

PNP Epitaxial Silicon Transistor (Comp. to TIP31) [38KB]

TIP120

NPN EPITAXIAL DARLINGTON TRANSISTOR [Complementary to TIP125]

TIP121

NPN EPITAXIAL DARLINGTON TRANSISTOR [Complementary to TIP126]

TIP122

NPN EPITAXIAL DARLINGTON TRANSISTOR [Complementary to TIP127]

TIP125

PNP EPITAXIAL DARLINGTON TRANSISTOR [Complementary to TIP120]

TIP126

PNP EPITAXIAL DARLINGTON TRANSISTOR [Complementary to TIP121]

TIP127

PNP EPITAXIAL DARLINGTON TRANSISTOR [Complementary to TIP122]

TIP140

NPN Darlington Power Transistor (Comp. toTIP145)[218KB]

TIP141

NPN Darlington Power Transistor (Comp. toTIP146)[218KB]

TIP142

NPN Darlington Power Transistor (Comp. toTIP147)[218KB]

TIP145

PNP Darlinton Power Transistor (Comp. to TIP140)[218KB]

TIP146

PNP Darlinton Power Transistor (Comp. to TIP141)[218KB]

TIP147

PNP Darlinton Power Transistor (Comp. to TIP142)[218KB]

TIP2955

PNP- Power Amp. (Comp. to TIP3055)

TIP3055

NPN- Power Amp. (Comp. to TIP2955)

dot.gif (901 bytes) Fet transistors

2N5248

N-Ch, JFet, VHF Amplifier/Mixer [NTE][25KB]

2N5457

N-Ch, JFet, General purpose amlp.,Switch [NTE][21KB]

2N5460

P-Ch, JFet, General purpose A.F. amplifier[NTE][22KB]

2N5484

N-Ch JFet, VHF Amplifier/Mixer

2N5486

N-Ch JFet, VHF Amplifier/Mixer

2N7000

N-Channel 60-V (D-S) MOSFET

2N7002

N-Channel 60-V (D-S) MOSFET

BS170

N-Ch, Small Signal MOSFET 500 mAmps, 60 Volts [52kb]

BF245C

N-Channel JFET Silicon Transistors General Purpose AF Amplifier [97KB]

BF256B

N–Channel JFET Silicon Transistor General Purpose AF Amplifier [NTE133] [20KB]

MPF102

N–Channel JFet, VHF Amplifier

J210

N-channel field-effect transistor

J211

N-channel field-effect transistor

J212

N-channel field-effect transistor

VQ1000

N-Channel 60-V (D-S) MOSFET

VN10KLS

N-Channel 60-V (D-S) MOSFETs with Zener Gate

VN0610L

N-Channel 60-V (D-S) MOSFETs with Zener Gate

VN2222L

N-Channel 60-V (D-S) MOSFETs with Zener Gate

dot.gif (901 bytes) Fet Power Transistors

2SK1530

N-Channel MOSFET POWER TRANSISTOR [222KB]

2SJ201

P-Channel MOSFET POWER TRANSISTOR [242KB]

2SJ160

Silicon P-Channel MOS FET [Comp. to 2SK1056]

2SJ161

Silicon P-Channel MOS FET [Comp. to 2SK1057]

2SJ162

Silicon P-Channel MOS FET [Comp. to 2SK1058]

2SK1056

Silicon N-Channel MOS FET [Comp. to 2S160]

2SK1057

Silicon N-Channel MOS FET [Comp. to 2S161]

2SK1058

Silicon N-Channel MOS FET [Comp. to 2S162]

BUZ71

N-Channel Power 14A 50V 0.100 Ohm,  MOSFET

MTP3055V

N–Channel  Power MOSFET 12 Amps 60 Volts TO–220

IRF540

N–Channel Hexfet Power transistor  [100kb]

IRF9540

P–Channel Hexfet Power transistor  [140kb]

dot.gif (901 bytes) IC's Analog

AD711

Precision, Low Cost, High Speed, BiFET Op Amp

BUF634

250mA HIGH-SPEED BUFFER operational amplifier by Burr-Brown

CA3130

15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output

LH0032

Ultra Fast FET-Input Operational Amplifier [277KB]

LF351

Wide Bandwidth JFET Input Operational Amplifier

LF411

Low Offset, Low Drift JFET Input Operational Amplifier

LM108

Single Precision Operational Amplifier [288KB]

LM208

Single Precision Operational Amplifier [288KB]

LM308

Single Precision Operational Amplifier [288KB]

LM833

Dual audio operational amplifier, Low Noise [445KB]

LM358

DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER [126kb]

LM359

Dual, High Speed, Programmable, Current Mode (Norton) Amplifier[415KB]

LM324

QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIER [105kb]

LM391

Audio Power Driver  [237kb]

LM393

Dual Differential Comparator

LM1458

Dual general-purpose operational amplifier

LM3900

QUADRUPLE NORTON OPERATIONAL AMPLIFIER

LT1028

Ultra Noise Precision High Speed Op Amp By Linear Technology

LT1128

Ultra Noise Precision High Speed Op Amp By Linear Technology

NE5532

Dual audio operational amplifier, Low Noise [125KB]

NE5534

Single audio operational amplifier, Low Noise [290KB]

NE4558

Dual general-purpose operational amplifier replacement for the RC/RM/RV4558

OP07C

Single Ultralow Offset Voltage Operational Amplifier

OP27

Low-Noise Precision High-Speed Operational Amplifier

OP37

Low-Noise Precision High-Speed Operational Amplifier

OP275

Dual Bipolar-JFET, Audio Operational Amplifier

OPA603

Sigle High Speed, Current-Feedback, High Voltage operational amplifier by Burr-Brown

OPA604

FET-Input, Low Distortion OPERATIONAL AMPLIFIER

OPA627

Sigle Precision High-Speed Difet operational amplifier by Burr-Brown

OPA637

Sigle Precision High-Speed Difet operational amplifier by Burr-Brown

TL071

Single JFET-Input oper. amp. , Low Noise [267KB]

TL072

Dual  JFET-Input oper. amp. , Low Noise  [267KB]

TL074

Quad  JFET-Input oper. amp. , Low Noise [267KB]

TL081

Single JFET-Input oper. amp. [369KB]

TL082

Dual  JFET-Input oper. amp. [369KB]

TL084

Quad  JFET-Input oper. amp. [369KB]

TLC271

LinCMOS..PROGRAMMABLE LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIER [1.16MB]

TLC272

LinCMOS.... PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER [560KB]

TLC274

LinCMOS.... PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER [683KB]

TLC3702

DUAL MICROPOWER LinCMOS VOLTAGE COMPARATOR

SA4558

Dual general-purpose operational amplifier replacement for the RC/RM/RV4558

SE4558

Dual general-purpose operational amplifier replacement for the RC/RM/RV4558

NJM4558

Dual general-purpose operational amplifier

MN3004

512 STAGE LOW NOISE BBD   [562kb]

TDA7250

HI-FI DUAL AUDIO DRIVER

dot.gif (901 bytes) IC's Power [Analog]

L165

3A POWER OPERATIONAL AMPLIFIER (20W)  [106KB]

LM388

1.5W Audio Power Amplifier [177kb]

LM1875

20W Audio Power Amplifier [483kb]

TDA1516BQ

24 W BTL or 2 x 12 watt stereo car radio power amplifier   [77KB]

TDA1519C   

22 W BTL or 2 X 11 W stereo power amplifier [122KB]

TDA1563Q   

2 x 25 W high efficiency car radio power amplifier  [279KB]

TDA2002

Single Power Amplifier 8W [NTE1232][26KB]

TDA2005

Dual Power Amplifier 20W

TDA2004

10 + 10W STEREO AMPLIFIER FOR CAR RADIO [165KB]

TDA2030

Single Power Amplifier 14W [190KB]

TDA7294

100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY [373KB]

STK4036 II

Integrated Circuit Module, AF PO, Dual Power Supply 50W [69KB]

STK4036 X

Integrated Circuit Module, AF PO, Dual Power Supply 50W [133KB]

STK4038 II

AF Power Amplifier (Split Power Supply) 60 W min

STK4040 X

AF Power Amplifier (Split Power Supply) 70 W min [106KB]

STK4040 V

AF Power Amplifier (Split Power Supply) 70 W min [293KB]

STK4042 II

AF Power Amplifier (Split Power Supply) 80 W min [50KB]

STK4044 II

Integrated Circuit Module, AF Power Amplifier, SingleChannel, 100W Min [63KB]

STK4044 V

Integrated Circuit Module, AF Power Amplifier, SingleChannel, 100W Min [192KB]

STK4048 XI

Integrated Circuit Module, AF Power Amplifier, SingleChannel, 150W Min [201KB]

STK4050 V

Integrated Circuit Module, AF Power Amplifier, SingleChannel, 200W Min [51KB]

STK...series

More data sheets for STK..series in PDF archives.

dot.gif (901 bytes) Display Drivers

LM3914

10-Step Dot/Bar Display Driver, Linear scale [366KB]

LM3915

10-Step Dot/Bar Display Driver, Logarithmic scale [602KB]

LM3916

10-Step Dot/Bar Display Driver [509KB]

UAA180

LED driver Light band or light spot display operation for max. 12 emitting diodes [88KB]

CA3161E

BCD to Seven Segment Decoder/Driver  [68KB]

CA3162E

A/D Converter for 3-Digit Display  [522KB]

ICL7136

3 1/2 Digit LCD, Low Power Display, A/D Converter [406kb]

dot.gif (901 bytes) PLL Stereo Decoders

LM1800

PLL Stereo Decoder [NTE743][25KB]

CA3090P

Stereo Multiplex Decoder (Comp.to NTE789 From NTE)[33KB]

MC1310P

FM Stereo Demodulator (Comp. to NTE801 From NTE)[20KB]

dot.gif (901 bytes) Timers - Generators

555

GENERAL PURPOSE DUAL BIPOLAR TIMER [111kb]

556

Dual 555  [96kb]

MN3101

CLOCK GENERATOR / DRIVER [562kb]

XR2206

Monolithic Function Generator [192KB]

dot.gif (901 bytes) Optocuplers

4N25

GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS [156KB]

4N26

4N27

4N28

4N35

GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS [152KB]

4N36

4N37

H11A1

OPTICALLY COUPLED ISOLATORS

H11A2

H11A3

dot.gif (901 bytes) SCR - TRIAC

BTY79-800R

Silicon Controlled Rectifier 25A[NTE5531][19KB]

C106D

Silicon Controlled Rectifier 4A [52KB]

dot.gif (901 bytes) Clock

MM5314N

Clock Alarm chip from National Semiconductor Html

dot.gif (901 bytes) Diodes

1N914

High Conductance Fast Diode

1N916

High Conductance Fast Diode

1N4000 series

1 Amp. Silicon Rectifier Diodes (1A)

1N4148

Small-Signal Diode (100mA)

1N4448

High Conductance Fast Diode

1N5408

General Purpose Plastic Rectifier (3A) [54kb]

IN5236B

7.6V 0.5W Zener Voltage Regulator Diode [84kb]

1N5240B

10V 0.5W Zener Voltage Regulator Diode [84kb]

1N5252B

24V 0.5W Zener Voltage Regulator Diode [84kb] 

1N5817

Schottky Barrier Rectifer

1N5819

Schottky Barrier Rectifer

BY229

Rectifier diodes fast, soft-recovery

0A91

Point Contact Diode

P600A

HIGH CURRENT PLASTIC SILICON RECTIFIER

dot.gif (901 bytes) Tubes

300B

Power triode intended for use in class A, AB or B audio amplifiers.[52KB]

5U4G

TUBE Rectifier

6SN7

Dual triode

6BX7 GT

Dual Triode 

6DJ8

Small signal dual triode intended for line-level amp. or driver similar to ECC88 [180KB]

6N1P

Small signal dual triode intended for line-level amp. or driver similar to ECC88 [180KB]

6922

Small signal dual triode intended for line-level amp. or driver similar to ECC88 [637 kB ]

12AT7

A.F.  Dual triode similar to ECC81 [356KB]

12AU7

A.F.  Dual triode similar to ECC82 [434KB]

12AX7

A.F.  Dual triode similar to ECC83 [292 kB]

E80CC

Dual Triode for A.F and DC amplifiers [279 Kb]

ECC81

A.F.  Dual triode similar to 12AT7 [97KB]

ECC82

A.F.  Dual triode similar to 12AU7 [94KB]

ECC83

A.F.  Dual triode similar to 12AX7 [92KB]

ECC88   

Small signal dual triode similar to 6922, 691P, 6DJ8

EL34

High Power penthode [504KB]

EL84

High Power A.F output Pentode 

Z2C

TUBE Rectifier 

KT88

Power Tetrode for output stage of AF amplifier